Wonen

WONEN
Actiepartij bepleit meer betaalbare huur- en koopwoningen. Ouderenhuisvesting moet
prioriteit krijgen. Actiepartij kijkt kritisch naar het beleid van woningcorporaties. Bestaande
bouw moet verduurzaamd, maar dat mag de huurprijzen niet omhoog jagen. De huren moeten
in evenwicht zijn met de energiekosten. Als er maatregelen voor energiebesparing zijn
getroffen, mag de huur niet hoger worden dan de oude huur plus de gerealiseerde besparing.


Huurwoningen
De kernvoorraad ‘sociale’ huurwoningen (al jaren rond de achttienduizend) moet groter worden. De
afgelopen jaren is het percentage sociale woningen in Haarlem verlaagd van 38% naar 30%. Het
aandeel dure sociale woningbouw is toegenomen door sloop en verkoop van goedkope woningen.
Actiepartij heeft een amendement geschreven om de woningvoorraad terug te brengen naar het
niveau van 2011. Dit amendement is aangenomen en wordt uitgevoerd. Maar er wordt
ondertussen meer middeldure huur en koop gebouwd zodat het aandeel sociale woningen nog
steeds wegzakt, terwijl eindelijk erkend wordt dat meer mensen een sociale huur woning nodig
hebben.
De wachtlijsten groeien en groeien. De tijd van mooie praatjes is over. We moeten het aandeel
sociale woningen weer terugbrengen tot 38% van de woningvoorraad.
Binnen die totale voorraad moeten er ook meer betáálbare woningen zijn. De grens van ‘sociaal’
ligt ruim boven de zeshonderd euro, wat voor veel mensen nog steeds een veel te groot deel van
hun inkomen is.
Bij grootschalige sloop/nieuwbouwprojecten keren veelal duurdere woningen terug, maar er
moeten ook voldoende woningen zijn met een huurprijs die duurzaam onder de 2e aftoppingsgrens
blijft (nu tussen € 592,55 en € 635,05 afhankelijk van de samenstelling van het huishouden).
De discussie en de maatregelen met betrekking tot ‘doorstroming’ en ‘scheefwonen’ heeft geen
oplossing gebracht voor het feitelijke tekort aan betaalbare woonruimte. Actiepartij maakt daarbij
geen onderscheid tussen ‘studentenhuisvesting’ of woningen voor andere groepen zoals werkende
jongeren en ouderen. Ook bij deze twee groepen is het niet vanzelfsprekend dat ze veel kunnen
besteden aan woonlasten.


Koopwoningen
Ook in de koopsector wordt het voor bepaalde groepen steeds moeilijker een betaalbare
woning te vinden. Daar ligt de maximale grens bij het etiket ‘sociaal’ inmiddels al boven de
twee ton, wat voor velen nog steeds niet is weggelegd.
Actiepartij pleit ook in de koopsector voor een betere spreiding in de percentages te bouwen
woningen, waarin het aandeel goedkopere woningen omhoog moet.
Elders in Nederland zijn voorbeelden te vinden van bouwprojecten met veel goedkopere woningen.
Actiepartij ziet het als een uitdaging dit ook in Haarlem mogelijk te maken.
Zij wil meer ruimte voor zelfbouwprojecten en particulier opdrachtgeverschap, niet zozeer
voor de meer gevulde beurs, maar juist voor starters op de woningmarkt. Omdat Haarlem
weinig nieuwbouwlocaties kent, komen vooral lege gebouwen hiervoor in aanmerking.


Differentiatie
‘Differentiatie’ in de woningvoorraad vinden wij nogal misleidend klinken. Op sloop in de
goedkopere wijken volgt veelal duurdere nieuwbouw en het omgekeerde zie je zelden of
nooit. Actiepartij is vóór menging in wijken, maar verzet zich tegen differentiatie wanneer die in de
praktijk eenzijdig uitpakt en per saldo ten koste gaat van betaalbare woningen.

Actiepartij is kritisch over de bouw van zogenaamde tiny houses. Er is een grote vraag naar
woningen voor alleenstaanden. Dat is vooral omdat mensen alleen inschrijven omdat ze anders al
snel te veel verdienen. Te veel voor een sociale woning, te weinig voor een koopwoning. Wij
vinden dat mensen de kans moeten hebben om samen in een huis te wonen. Dat kan echt niet op
die paar vierkante meter van een Tiny House.


Levensloopbestedendige wijken
Absolute prioriteit heeft de bouw van woningen voor groepen waarvoor dit hard nodig is. Te
denken valt aan jongeren, doorstromers uit de zorg. Er is al een tekort aan betaalbare woningen
en de vraag gaat de komende jaren alleen nog maar stijgen. Dat mogen we voor de
kwetsbaardere groepen in de samenleving niet accepteren. Actiepartij is voor levensloopbestendige wijken, met bijbehorende voorzieningen. Dit zijn wijken waarbij er een divers
woningaanbod is voor alle leeftijds- categorieën. Jongeren, ouderen, gezinnen en mensen met een
beperking hebben allen een andere woonbehoefte. Deze woonbehoefte verandert gedurende het
leven. In een levensloopbestendige wijk kunnen mensen binnen de wijk verhuizen als hun
woonbehoefte is veranderd.


Ecologische woonwijk
Actiepartij vindt dat Haarlem niet achter kan blijven bij het realiseren van een ecologische
woonwijk. Een woonwijk waar duurzaam wonen, opwekken van energie en het verbouwen van
groente gecombineerd worden. In het land zijn succesvolle voorbeelden te vinden zoals de Lewan
Strowijk in Nijmegen en EVA-Lanxmeer in Culemborg.


Corporaties
Woningcorporaties krijgen de laatste jaren gevraagd en ongevraagd steeds meer taken. Op
zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar corporaties moeten zich in de eerste plaats
bezighouden met behoud, onderhoud en verhuur van sociale woningen.
Er moet meer transparantie komen in het overleg tussen gemeente en corporaties.
Vertegenwoordigers van de belangenorganisaties van huurders en bewoners en/of een
onafhankelijke derde partij moeten mee kunnen praten.


Anti-kraak
Het systeem van ‘anti-kraak’ of ‘kraakwacht’, waar vele individuen, bedrijven en ook
overheden gebruik van maken, lijkt alleszins redelijk. Toch kleven hier tal van nadelen aan.
Het is een uitholling van de woonrechten van bewoners, die zo weer op straat gezet
kunnen worden en vaak tal van wonderlijke voorwaarden en beperkingen krijgen opgelegd.
Dit systeem zet de deur open voor allerlei niet al te integere bedrijfjes die fors aan de
woningschaarste verdienen. Zij hebben de eigenaren en bewoners vaak maar weinig te bieden
aan service.
Anti-kraak mag niet gezien worden als dé oplossing voor het (structurele) woningtekort. Het blijft
een systeem dat de feitelijke leegstand van vastgoedobjecten maskeert en dat speculatie
in de hand werkt. Bovendien zijn de omhooggeschoten prijzen voor tijdelijke huur volstrekt
onacceptabel; er zijn inmiddels vele tijdelijke woningen die voor hetzelfde of zelfs een hoger
bedrag worden verhuurd dan bij reguliere verhuur.


Woonarken
Wonen op het water moet gelijk zijn aan wonen op het land. Dezelfde rechten, dezelfde
plichten. Woonarkbewoners krijgen nu te maken met een opeenstapeling van belastingen en
heffingen, zoals OZB, RZB (Roerende Zaakelasting), liggeld en huur van de grond.

Actiepartij wil:
- De voorraad sociale woningen moet stijgen van 30% naar 38%
- Meer woningen met een huur die onder de 2e aftoppingsgrens blijft.
- Meer betaalbare huur en koopwoningen.
- Herontwikkelen van bestaand vastgoed voor wonen.
- Betere financiering voor starters.
- Levensloop bestendige wijken.
- Gelijkschakeling van woonlasten voor huizenbewoners en woonlasten van
woonbootbewoners.