Een betere stad voor iedereen?

Kom in actie en doe mee!

Hiervoor komen wij in actie! 

Een sociaal sterke stad 

Actiepartij wil dat iedereen aan de samenleving kan deelnemen. Soms lukt dat niet alleen, door ziekte, armoede, psychische nood of andere omstandigheden. Maar niet altijd wordt de zorg en ondersteuning geleverd die nodig is. Er zijn tekorten in de zorg voor kinderen. En ook in Haarlem zijn steeds meer mensen afhankelijk van voedselbanken. Dat is onverteerbaar.

Een sociaal sterke stad  zorgt voor al haar bewoners, ook voor hen die het moeilijk hebben. En dat doen we zo dicht mogelijk bij de mensen! Preventief voor jongeren die het moeilijk hebben of dreigen het moeilijk te krijgen, voor ouderen die vereenzamen, voor mensen die met verslavingsproblematiek kampen. Dicht bij de inwoners, herkenbaar en makkelijk te bereiken. Sociale wijkteams zijn  een goed voorbeeld. Dit zijn teams waar professionals uit verschillende disciplines samen werken in de wijk. Lees hier hoe >

Een groene en gezonde stad

Om te zorgen dat volgende generaties gezond kunnen opgroeien, moet de klimaatcrisis nú worden aangepakt. De huidige plannen zijn te weinig en te laat. Actiepartij draagt bij door toekomstplannen om te zetten in concrete lokale én sociale maatregelen. 

Wij willen meer lokaal opgewekte duurzame energie. Zoveel mogelijk in handen van Haarlemmers. We helpen bedrijven en bewoners om betaalbaar klimaatneutraal te worden. We willen meer groen in en om de stad en richten de stad in voor gezond vervoer. We willen verspilling tegengaan en zorgen dat de vervuiler betaalt en niet de samenleving. Daarmee voorkomen we meer klimaatverandering,

We bereiden de stad ook voor op eventuele gevolgen. bijvoorbeeld door ruimte te maken voor overtollig water en de stad voor te bereiden op langdurige hitte. Lees hier hoe >

Een creatieve en culturele stad

Kunst en cultuur is een essentieel onderdeel van de samenleving. Als uitlaatklep, ter inspiratie, als spiegel voor de samenleving en voer voor discussie. Maar ook als belangrijke bron van werkgelegheid. De cultuursector is tijdens de coronacrisis zwaar getroffen. Zonder extra inzet ontstaat een kaalslag die jaren gaat duren om te herstellen.

Actiepartij wil de cultuursector ondersteunen en stimuleren. Met subsidies, maar ook door maatschappelijk vastgoed beschikbaar te stellen. En niet alleen de gevestigde instellingen zoals de Schuur, het Patronaat en het Frans Halsmuseum. Maar juist ook zorgen dat er plek is voor jonge makers, broedplaatsen en lokale initiatieven in de buurt. Lees hier hoe >

Goed en betaalbaar wonen

Haarlem is een gewilde stad om te wonen. Maar het is bijna onmogelijk om een betaalbare woning te vinden. De prijzen stijgen en de wachtlijsten voor (sociale) huurwoningen zijn lang. Jongeren en kwetsbare mensen kunnen bijna geen woning meer krijgen. Ouderen kunnen niet doorstromen naar een passende woning. Alleen rijke mensen kunnen straks nog in Haarlem wonen. 

Actiepartij wil dat Haarlem een stad is waar iedereen kan wonen. Een betaalbare, duurzame en diverse stad. Door meer sociale woningen te bouwen. Door creatief gebruik van leegstaande gebouwen voor jongerenhuisvesting. En door tegengaan van speculatie. We kiezen voor kwalitatieve wijken met verschillende soorten woningen. Wijken waar mensen elkaar ontmoeten en bewoners een leven lang kunnen wonen. Lees hier hoe >

Een duurzame lokale economie

Actiepartij maakt zich hard voor een duurzame lokale economie. Economische belangen gaan nog te vaak ten koste van mens en klimaat. Wij willen keuzes die bijdragen aan een betere samenleving. Door het helpen van lokale ondernemers met bijvoorbeeld een ondernemersloket. Wij willen meer waardering voor onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg. En we zorgen voor voldoende beschut werk.

Wij willen dat de gemeente geen contracten afsluit met slechte werkgevers of vervuilende bedrijven. Maar in plaats daarvan juist afspraken maken met bedrijven om de afvalstroom te beperken en meer circulair te werken. In de toekomst verdwijnen sommige banen. Actiepartij wil mensen helpen om zich bij te scholen, zodat ze kunnen blijven bijdragen aan de samenleving. Lees hier hoe >

Een betrouwbare overheid

Het vertrouwen in de overheid is de afgelopen jaren flink gedaald. Actiepartij wil dat de gemeente bewust en actief bijdraagt om dit vertrouwen te herstellen. Door beter te luisteren naar signalen uit de samenleving. Door open te zijn over de keuzes die worden gemaakt en inwoners daarbij meer invloed te geven, zowel in de gemeenteraad als in de wijk. 

Actiepartij wil dat de gemeentelijke organisatie een goede afspiegeling is van de diverse samenleving, bewust kiest voor een gelijke behandeling en ingrijpt waar dat niet zo is. 

Actiepartij is een partij die niet óver burgers beslist, maar mét inwoners, ondernemers en instellingen werkt aan een betere stad. Lees hier hoe >